KolleegideleMeie vormime savist poti,  ent tühjus selles sees hoiab seda, mida me iganes tahame.

Lao-Zi, 604-531 e.m.a., Hiina filosoof.

 

Supervisioon on süstemaatiline nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavatele professionaalidele nende töös ning  võib toimuda  vastavalt vajadusele eri vormides ja mitmesuguste vahenditega. Supervisiooni kasutamine annab häid tulemusi mitmetes tegevusvaldkondades,  eelkõige sotsiaaltöö-, haridus-, täiskasvanuharidus-, personalitöö-, tervishoiu-, psühhoteraapia- ja hoolekandevaldkonnas töötavate inimeste puhul. 

Supervisioon on peegeldamisprotsess, mis aitab indiviidil, grupil või meeskonnal ennast ning enda tööviise analüüsida, saada toetust ja tagasisidet ning edasi areneda. Supervisiooni sisu põhineb praktilisel igapäevasel tööl, selle käigus uuritakse oma tegevust, võrreldes seda seatud eesmärkide ja erialasele tööle esitatavate üldtunnustatud nõudmistega.   

 Supervisioon võimaldab:

 • analüüsida iseennast,
 • taastada töövõimet,
 • professionaalset arengut sh tööks vajalike omaduste arendamist,
 • seada endale arengueesmärke ja saada juhendamist nende elluviimisel,
 • leida uusi lahendusi,
 • suurendada selgust ülesannete, funktsioonide ja rollide osas,
 • saada tuge keerukates tööalastes olukordades ja konfliktides,
 • parandada infoliikumist ja kommunikatsiooni,
 • ennetada ülekoormust ja läbipõlemist,
 • suurendada motivatsiooni ,
 • sõnastada ühiselt strateegilised tegevussuunad.

Supervisiooni sihtgrupid

Meie keskuses pakutakse supervisiooni just tervishoiu  ja KIP

psühhoteraapia valdkonnas  töötavatele inimestele.

 

 

NB! Hetkel supervisiooni teenust ei osuta.

Nimi*
Eriala*
Telefon*
E-post*
Probleemi lühikirjeldus*